چگونگی برخوردی که برخی از مردم ایران با دگر اندیشان داشته اند

چگونگی برخوردی که برخی از مردم ایران با دگر اندیشان داشته اند، یک تاجر انگلیسی ساکن یزد توصیف می کند

شناخت ذهنیت مردمی که به راحتی بهائیان رامی کشتند شاید چندان آسان نباشد، گزارش یک انگلیسی مقیم ایران این ذهنیت راتاحدی تصویر می کند :

 Napier-Malcolm یکی از هم کاران Eldrid  مدیر بانک شاهی وانگلیس ومسئول امور کنسولی انگلیس در یزد در کتابی به نام “پنج سال در یک شهر ایران” حکایت می کند که سربازی جلو یک یزدی را می گیرد وبا او بد رفتاری می کند . در جواب این سئوال که دلیل این بد رفتاری چیست ؟می گوید چون من در تمام دوران زندگی هر گونه فسادی کرده ام وهیچ عمل خیری از من سر نزده است در جهان دیگر جای من جهنم خواهد بود وچون نمی خواهم به جهنم بروم قصد دارم یک بهائی را بکشم که به  پاداش این عمل خداوند نه تنها که از گناهانم در کذرد بلکه جائی هم در بهشت موعود به من عطا فر ماید.”

M. Momen, The Babi and Bahai religions 1844.1944, Some Western Accounts,

George Ronald, Oxford 1981, p 391

پاسخ دهید