بایگانی ماهیانه: آبان ۱۳۹۳

افسانه عدم دخالت بهائیان در سیاست

مقدمه: آنچه مسلم است دخالت در سیاست جزو ضروریات زندگی جمعی ووظیفه همه افراد جامعه است . ما از دخالت در سیاست دو برداشت مختلف می شناسیم ،یکی تغییر رژیم حاکم به هر وسیله ای (هدف وسیله را توجیه می کند ). ودیگری تغییر ذهن و فرهنگ جامعه از راه اصلاحات فرهنگی وپایه گذاری نهادهای مدنی.

ادامه‌ی خواندن