بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۱

نقدی به سخنرانی  آقای سروش در نیوجرسی

نقدی به سخنرانی  آقای سروش در نیوجرسی

 تحت عنوان «حق و تکلیف و خدا»

    در این سخنرانی آقای سروش اظهار نظرهائی کرده اند که اگر این گونه سخنان از طلبه ای جوان در حوزه ای از حوزه های ایران ایراد می شد جای تعجب نبود اما از شخصی که در انگلیس تحصیل کرده و دستی در فلسفه دارد عجیب است، درباره مقوله حقوق بشر که مربوط به قرن بیستم است صحبت کند و بخواهد آنرا مربوط و برگرفته از اعتقادات قبیله ای مربوط به قرن ششم معرفی کند.

ادامه‌ی خواندن