بایگانی ماهیانه: فروردین ۱۳۸۸

نامه‌ی سرگشاده به مسئولین سایت ایران گلوبال

 گفتگوئی در رابطه به پاسخ آقای کیخسرو آرش گرگین

«به یک ایرانی بهائی»

اظهار نظرهای شما نسبت به بهائیان ایران و جوابهای بهائیان به شما را مطالعه کردم. به نظر من بهائیان به نظریات شما بیش از حد بها داده‌اند. بهائیان متأسفانه درک نکرده‌اند که سبک نوشته شما نوشته یک زرتشتی نیست در بهترین حالت شما را می‌توان یک شیعه تازه زرتشتی شده دانست از این رو می‌توانم ادعا کنم که جواب های آنها به شما باحتمال زیاد برای شما ایجاد مشکل فهمی خواهد کرد. منظورم مقاله ای است با تیتر «دوست ارجمند گران مایه».

ادامه‌ی خواندن