بایگانی ماهیانه: فروردین ۱۳۸۷

آئین بهائی با روشنفکری همخوان است؟

 آئین بهائی با روشنفکری همخوان است؟

 روشنفکر غیر دینی[۱] در جهان بینی اش فقط عقل و علم را محترم میدارد و خود را نه به اعتقاد به خدا و نه به هیچ دیانتی متعهّد میداند. او طرز فکری نقّاد و موشکاف دارد و تا چیزی با عقل ثابت نشود آنرا نمی پذیرد. در عین حال او انسان بسیار منصف و رواداری است. او در مقابل یک مؤمن به آئین بهائی پرسشهای زیر را مطرح میکند:

 آیا  دین با روشنفکری همخوان است؟

ادامه‌ی خواندن