بایگانی ماهیانه: دی ۱۳۸۵

به نظر آقایان تاسیس مدرسه هم جرم است

چون غرض آمد هنر پوشیده شد                    صد حجاب از دل به سوی دیده شد

 

روزنامه کیهان مقاله ای از شخصی بنام علی دزفولی بتاریخ ۱۲/۷/۸۵ مربوط بمدارس بهائی در ایران منتشر کرده است.

مطالب ارائه شده در مقاله بنفسه ارزش بحث و گفتگو ندارد. اما چون علت اصلی عقب ماندگی جامعه ایران از غرب در ۲۰۰ سال گذشته نبود مدارس و عدم امکان تربیت نسلهای ایرانی با علوم جدید بوده است، مقاله ایشان را بفال نیک گرفته بحثی را آغاز میکنیم که تا بامروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مثالی است معروف که میگوید: “عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد.”

ادامه‌ی خواندن