بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۸۵

نقش بابیان و بهائیان در انقلاب مشروطه

مقدمه

     ایرانیان به جان آمده از ظلم و جور درباریان قاجار و فتواهای ضد و نقیض روحانیون قدرت طلب از طرفی و مشاهده عقب ماندگی کشور ایران از طرف دیگر به فکر پیدا کردن راه چاره ای برای خاتمه دادن به وضع موجود برآمدند. نیرو های شرکت کننده در انقلاب مشروطه دارای انگیزه های متفاوتی بوده اند. روحانیون بفکر محدود کردن قدرت درباریان به نفع خویش و درباریان برای آزادی بیشتر در برابر روحانیون در انقلاب مشروطه شرکت کردند. اکثریت مردم درک درستی از مشروطه نداشته اند. هدف آنها بیشتر متوجه تشکیل عدالت خانه و پایان دادن به خودسری های محاکم شرع و حکّام عرف بوده است. با توجه بدرخواست های مشروطه خواهان این مطلب روشن میشود. در نامه ای که به نام ملت به شاه نوشته شده چنین می خوانیم: “در عریضه ملت حضور بندگان شاهنشاه خلد الله ملکه استدعای رعایا که نماویس و عیال پادشاه اند آن است که مجلس معدلتی که حاوی بر اجراء احکام قانون محمدی و مشتمل است بر حفظ نفوس و اموال و اعراض و ناموس و دماء مسلمین و امنیت دوستان محمد و آل محمد…” (۱). در این تقاضا نه اسمی از آزادی است و نه نامی از قوانین مدنی. با توجه بتقاضای مشروطه خواهان متحصن در سفارت انگلیس این مسئله بهتر روشن میشود. “ما عرایض خود را بتوسط شارژدافر سفارت حضور شاه فرستادیم. امروز مقصود و عرض ما منحصر است به سه مطلب: اول مراجعت آقایان و رؤسای روحانی که اسناد و قبالجات زنهای ما بخط و مهر و اعتبار آنها بوده. دیم افتتاح عدالت خانه که شاه و گدا در آن مساوی باشند. سوم آنکه قبوض و براتهای مواجبها را که از مردم خریدیم باعتبار دولت پول ما را بدهند.” (۲)

ادامه‌ی خواندن