بایگانی ماهیانه: اردیبهشت ۱۳۸۵

سخنی در سر جّد با مسئولان سایت محترم رهپویان

بیا که رونق این کارخانه کم نشود                  به زهد هم چو توئی یا به فسق هم چو منی

                                                                                                                      (حافظ)

      ما مدتها است که در مباحث شما شرکت میکنیم مقالات شما را دقیقاً مطالعه میکنیم و ایرادات شما را به آئین بهائی مورد توجه قرار میدهیم. متأسفانه باید بگوئیم که در مقالات شما هنوز به مطلبی که ریشه و پایه علمی و تاریخی داشته باشد برنخوردیم. اغلب مطالب اظهار شده از طرف گروه شما تکراری، پراز تهمت و افترا، بی محتوی و بدون ارائه مدرک و سند میباشند. طرح اینگونه مطالب نه به درد این دنیا می خورد و نه در دنیای دیگر برای شخصی سودی خواهد داشت. شما برای اثبات حقانیت ادعای خودتان سعی در باطل نشان دادن عقائد دیگران دارید. این عملی است به غایت بیهوده و ناصواب. برفرض که گروه و یا مذهب و آئینی به راه خطا میرود چه دلیلی دارید که راه شما درست باشد. آیا بهتر نیست که شما راه بهتری را نشان دهید تا به هدف خود برسید؟ اگر برفرض شما بتوانید اثبات کنید که پیروان فلان آئین به راه خطا میروند و آئین آنها باطل است چه سودی برای شما دارد؟ و به چه منطقی باید قبول کرد که راه شما مطابق رضای خالق جهان است و پاداش بهشت دارد؟ تنها در اسلام مطابق تحقیقات شریف یحیی الامین ۴۸۰ فرقه و مذهب  وجود دارد. به کدام منطق باید قبول کنیم که مذهب شما بین همۀ آنها برحق است و بقیه مذاهب درگمراهی هستند. در وصف حال شما و تفکراتتان نزاری قهستانی چنین میگوید:

ادامه‌ی خواندن