بایگانی ماهیانه: اسفند ۱۳۸۲

انجمن حجتیه از پیدایش تا امروز

مقدمه

ردیه نویسی، اذیت و آزار به پیروان دیانت بابی و بعداً بهائی مسئله ای نیست که تازگی داشته باشد. از ابتدای پیدایش این دو دیانت پیروان آن همواره در ایران مورد اذیت و آزار، مصادره اموال و کشتار قرار گرفته اند. اما با تشکیل گروه حجتیه ردیه نویسی و آزار به بهائیان جنبه سیستماتیک به خود گرفت. این گروه با شبکه هائی که در سر تا سر ایران به وجود آورده، به یک مبارزه همه جانبه به جامعه بهائی روی آورد. چون جامعه بهائی هیچ کار مخفی نداشت و انسانها را با آغوش باز می پذیرفت گروه حجتیه توانست به راحتی در آن نفوذ کند و صدماتی به جامعه بهائی بزند. هدف از نوشتن این مقاله بررسی مختصری از تاریخ تشکیل، بافت و اهداف گروه حجتیه است. ضمناً باید یاد آور شویم که گروه حجتیه در دوران محمد رضا شاه از کمک های بی دریغ دستگاه امنیت و امکانات مالی بخش بزرگی از جامعه شیعیان ایران برخوردار بوده است. بدین ترتیب حجتیه با امکانات مالی و انسانی فراوان با گروهی به مبارزه بر می خیزد که فاقد این امکانات بوده است.

ادامه‌ی خواندن