به محقق گرامی، جناب ناصرالدین

از سهراب نیکو صفت

به محقق گرامی، جناب ناصرالدین

 

در این گفتگو، چند اظهار شما را در گفتگو با بهائیان را مورد بررسی قرار می دهم.

شما در یکی از صحبت های خودتان ایراد به برنامه پرگار آقای کریمی در بی. بی. سی و موضوع مهدویت گرفته اید. شما شکوه دارید که چرا متخصصین مهدویت در بحث دعوت نشده بودند.

در این باره که آیا دعوت شدگان در بحث با فرهنگ مهدویت آشنا بوده اند یا نه، در بحث های آینده به یاری حضرت باری روشن خواهد شد.

اما اکنون هم جای دوری نرفته ایم. به قول معروف، «این گوی و این میدان». هر شخصی که شما صلاح می دانید با خود شما دعوت بفرمائید تا در این زمینه وارد یک گفتگوی سازنده درباره این موضوع بشویم و من هم از اطلاعات شما بهره مند شوم.

اما در مقدمه باید از تفکرات یکتاپرستانی که به اسلام روی آوردند و فرهنگ وراثت را وارد فرهنگ اسلامی کردند، تا عبدالله ابن صبا، و دیرتر، حضرت امام حسن عسگری، ازدواج او، تولد امام غایب و نواب اربعه و خصوصاً نقش خاندان نوبختی گفتگو کنیم. البته بحث دوران حیرت را هم فراموش نکنیم.

در ادامه، از همه گروه ها و مذاهبی که در شیعه بوجود آمدند و مهدیانی که آن ها در انتظار آن ها هستند تا شیعه ۱۲ امامی را نباید از نظر دور داشت. در خاتمه باید به این سئوال هم جواب داده شود که چرا ۹۵ درصد مسلمانان راه دیگری را انتخاب کردند و ۵ درصد در راه صحیح ماندند. در مقدمه خواستم بگویم که من با شما موافقم که سید باب آن امام غائبی نیست که پیروان شیعه منتظر او هستند که با شمشیر آبدیده بیاید و دمار از روزگار مخالفان شیعه در آورد. من هم مثل شما امیدوارم که روزی روزگاری آن حضرت به اذن پروردگار هر زمانی که صلاح بداند بیاید و به انتظار شما خاتمه دهد و به خواسته های شما جامعه عمل بپوشاند. برای اینکه زحمت شما را کم کنم اعتقادم خودم را نوشتم که شما به خود زحمت ندهید، به استناد احادیث اثبات کنید که علی محمد شیرازی مهدی موعود ما نیست و بدین سبب مرا هدایت کنید. من در انتظار یک بحث مفصل تاریخی در این زمینه با شما هستم.

البته شاید شما در این زمینه با پدیده جدیدی روبرو شوید که انتظار او را نداشته اید. با توجه به اینکه حدود چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد بهائیان جهان ریشه در اسلام دارند، به نظر من زحمات شما بدون نتیجه است. شما بهتر است برای معرفی اسلام و دفاع از آن راه بهتری را پیدا کنید.

پاسخ دهید