بایگانی ماهیانه: مرداد ۱۳۹۳

چرا ایران نتوانست به آزادی دست یابد؟

علل عقب ماندگی جامعه ایران از قافله تمدن

مهم ترین و شاید مشهورترین حمله و تجاوز به مرزها و سرزمینهای ایران در سپتامبر سال ۱۸۰۲ با ضمیمه ساختن گرجستان بخاک روسیه آغاز گردید. یک سال بعد جنگ بزرگ اول ایران و روسیه آغاز شد و در سال ۱۲۲۸ق/۱۸۱۳ م. با عقد قرارداد گلستان به پایان رسید. این جنگ منجر شد که ایران بخش بزرگی از قفقاز را از دست بدهد. شکست ایران در جنگ دوم ایران و روسیه برای ایران فاجعه بار بود. بر اثر این جنگ نه تنها اینکه ایران بخش دیگری از خاک خود را از دست داد بلکه کشور ایران که تا آن زمان یک قدرت محلی بود به یک کشور درمانده و اسباب دست دو کشور خارجی روسیه و انگلیس تبدیل شد.

در همین دوران در سال ۱۸۰۵ م ژوبر نماینده ناپلئون حامل پیامی از وی برای فتح علی شاه به ایران آمد. به نظر میرسد پرسشی را که عباس میرزا از “ژوبر” کرده است هنوز پس از تقریباً دو قرن بی پاسخ مانده است. عباس میرزا می پرسد:

ادامه‌ی خواندن

جواب به یک دوست از افغانستان در فیسبوک

۱) در جواب سوال دوست شما می توان گفت که در دیانت بهائی تقلید کورکورانه اصولا حرام است زیرا بهاءالله عقل را بزرگترین داده خداوند می داند و عصر ما را عصر بلوغ نوع بشر می نامد.

زبان خرد میگوید هر که دارای من نباشد دارای هیچ نه * از هر چه هست بگذرید و مرا بیابید ( مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر، ص ٢۶۴ )  عطیّهٴ کُبری و نعمت عظمی در رتبهٴ اولی خرد بوده و هست ( مجموعه‌ای از الواح، ص ٣۶ ) انسان چون بمقام بلوغ فائز شد باید تفحّص نماید و متوکّلا علی اللّه و مقدّسا عن الحبّ و البغض در امریکه عباد بآن متمسّکند تفکّر کند و بسمع و بصر خود بشنود و ببیند چه اگر ببصر غیر ملاحظه نماید از مشاهدهٴ تجلّیات أنوار نیّر عرفان الهی محروم ماند * ( مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر، ص ٢٧۶-٢٧٧ )         

ادامه‌ی خواندن